Prawo karne
www.karne.pl
 Menu Polecamy

SPRAWY KARNE

Postępowanie wykonawcze:

Po wydaniu przez sąd ostatecznego i prawomocnego wyroku skazującego - w razie skazania oskarżonego na którąkolwiek z kar wymienionych w kodeksie karnym, musi być ona prawidłowo wyegzekwowana. Dlatego tez niezwłocznie po tym, gdy wyrok stanie się prawomocny i wykonalny - wszczyna się tzw. postępowanie wykonawcze.

Reguły egzekwowania kar określono przede wszystkim w Kodeksie Karnym Wykonawczym. Ze względu na wypracowany w zachodniej kulturze prawnej katalog praw człowieka, wykonywanie kar musi odbywać się w sposób humanitarny i poszanowaniem godności osoby skazanej. Zakazane jest stosowanie tortur, nieludzkiego czy poniżającego traktowania (oczywiście dotyczy to wykonywania wszystkich kar, środków karnych, środków zabezpieczających i zapobiegawczych, jak również każdego innego etapu postępowania karnego).

Kodeks Karny Wykonawczy szczegółowo reguluje warunki sposobu odbywania czy wykonywania kar: grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności - w tym także w zawieszeniu czy w ramach systemu dozoru elektronicznego.

Skazany zawsze zachowuje swoje prawa i wolności obywatelskie, a ich ograniczenie może wynikać jedynie z ustawy (np. w razie gdyby sąd orzekł środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych). Skazany ma prawo występować do sądu z odpowiednim pozwem, w razie naruszenia jego praw.

W szczególności skazany może składać wnioski o wszczęcie postępowania przed Sądem i brać w nim udział jako strona. W wypadkach wskazanych w ustawie, skazany może również wnosić zażalenia na wydane w postępowaniu wykonawczym postanowienia. Skazany ma prawo korzystać z pomocy obrońcy, także w postępowaniu wykonawczym.

Warto pamiętać, że co do zasady każde postanowienie sądy wydane w postępowaniu wykonawczym może zostać przez sąd zmienione w razie gdyby zaistniały odpowiednie po temu okoliczności.

Art. 6 Kodeksu karnego Wykonawczego

§ 1. Skazany może składać wnioski o wszczęcie postępowania przed sądem i brać w nim udział jako strona, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie wnosić zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu wykonawczym.

§2. Skazany może składać wnioski, skargi i prośby do organów wykonujących orzeczenie. Skazany składając wniosek, skargę lub prośbę, jest obowiązany do uzasadnienia zawartych w niej żądań w stopniu umożliwiającym jej rozpoznanie, w szczególności do dołączenia odpowiednich dokumentów.

§3. Jeżeli wniosek, skarga lub prośba:

  1. Oparte są na tych samych podstawach faktycznych,
  2. Zawierają wyrazu lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obelżywe albo gwarę przestępców
  3. Nie zawierają uzasadnienia zawartych w nich żądań stopniu umożliwiającym i
  4. ch rozpoznanie

- właściwy organ może pozostawić wniosek, skargę lub prośbę bez rozpoznania.

Art. 8 Kodeksu karnego wykonawczego

§1. W postępowaniu wykonawczym skazany może korzystać z pomocy obrońcy ustanowionego w tym postępowaniu

§2. W postępowaniu przed sądem skazany musi mieć obrońcę jeżeli:

  1. Jest głuchy, niemy lub niewidomy
  2. Zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności,
  3. Nie ukończył 18 lat,
  4. < uchylony >
  5. Sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę.

[stan prawny: czerwiec 2016]Proces sądowy

Sposoby wykonywania kary


do góry  do góry

Copyright: © 2006 -2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne
ustawie wnosić zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu wykonawczym.