Prawo karne
www.karne.pl
 Menu Polecamy

SPRAWY KARNE

Postępowanie wykonawcze:

Po tym jak sąd orzekający w sprawie wyda ostateczny i prawomocny wyrok skazujący - w razie skazania oskarżonego na którąkolwiek z kar wyszczególnionych w kodeksie karnym musi być ona prawidłowo wyegzekwowana. Dlatego też niezwłocznie po tym, gdy wyrok stanie się wykonalny - wszczyna się postępowanie wykonawcze.

Reguły egzekwowania kar określono zwłaszcza w Kodeksie Karnym Wykonawczym. Z uwagi na wypracowany w zachodniej kulturze prawnej katalog praw człowieka - wykonywanie kar musi odbywać się w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności ludzkiej skazanego. Zakazane jest stosowanie tortur lub nieludzkiego bądź poniżającego traktowania (oczywiście dotyczy to także wykonywania środków karnych, środków zabezpieczających i zapobiegawczych).

Kodeks Karny Wykonawczy szczegółowo reguluje warunki sposobu odbywania czy wykonywania kar; grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności - w tym także w zawieszeniu czy w ramach systemu dozoru elektronicznego.

Skazany zachowuje swoje prawa i wolności obywatelskie, a ich ograniczenie może wynikać jedynie z ustawy (np. w razie orzeczonego prawomocnie pozbawienia praw publicznych). Skazany ma prawo występować do sądu w razie naruszenia swoich praw.

W szczególności skazany może składać wnioski o wszczęcie postępowania przed Sądem i brać w nim udział jako strona. W wypadkach wskazanych w ustawie, skazany może również wnosić zażalenia na wydane w toku postępowania wykonawczego postanowienia. Oczywiście skazany ma prawo korzystać z pomocy obrońcy także w postępowaniu wykonawczym.

Art. 6.Kodeksu Karnego Wykonawczego

§ 1. Skazany może składać wnioski o wszczęcie postępowania przed sądem i brać w nim udział jako strona oraz w wypadkach wskazanych w ustawie wnosić zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu wykonawczym.

§ 2. Skazany może składać wnioski, skargi i prośby do organów wykonujących orzeczenie. Skazany, składając wniosek, skargę lub prośbę, jest obowiązany do uzasadnienia zawartych w niej żądań w stopniu umożliwiającym jej rozpoznanie, w szczególności do dołączenia odpowiednich dokumentów.

Art. 8. Kodeksu Karnego Wykonawczego

§ 1. W postępowaniu wykonawczym skazany może korzystać z pomocy obrońcy ustanowionego w tym postępowaniu.

§ 2. W postępowaniu przed sądem skazany musi mieć obrońcę, jeżeli:

  1. jest głuchy, niemy lub niewidomy,
  2. zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności,
  3. nie ukończył 18 lat,
  4. (uchylony),
  5. sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę.

Postępowanie umarza się zwłaszcza w razie wykonania kary lub śmierci skazanego.

[stan prawny: lipiec 2015]Proces sądowy

Sposoby wykonywania kary


do góry  do góry

Copyright: © 2006 -2014 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne