Prawo karne
www.karne.pl
 Menu

 Polecamy
SPRAWY KARNE

Zwolnienie warunkowe

Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary jeżeli jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Warunkowego przedterminowego zwolnienia można udzielić skazanemu dopiero po odbyciu połowy orzeczonej kary (okres ten jest wydłużony w razie recydywy do dwóch trzecich lub trzech czwartych kary). W razie zaś skazania na karę 25 lat pozbawienia wolności - skazanego można warunkowo zwolnić po 15 latach odbywania kary, a w razie skazania na karę dożywotnego pozbawienia wolności - po upływie 25 lat odbywania kary.

W razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który jednak nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat. (maksymalny okres próby dla warunkowo zwalnianych z odbycia kary 25 lat lub kary dożywotniego pozbawienia wolności wynosi 10 lat).

W razie odwołania warunkowego zwolnienia ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed odbyciem, po ponownym osadzeniu, przynajmniej roku kary pozbawienia wolności, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed odbyciem przynajmniej 5 lat kary.

Jeżeli w okresie próby i w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

W odniesieniu zaś do kary ograniczenia wolności - skazanego, który odbył przynajmniej połowę orzeczonej kary, przy czym przestrzegał porządku prawnego, jak również wykonał nałożone na niego obowiązki, orzeczone środki karne, środki kompensacyjne i przepadek, sąd może zwolnić od reszty kary, uznając ją za wykonaną.

Podobnie też sąd może uznać za wykonane orzeczone środku karne - po upływie połowy okresu, na jaki zostały orzeczone (o ile skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był wykonywany wobec niego co najmniej przez rok). Środek karny orzeczony dożywotnio także może zostać uznany za wykonany, ale dopiero po upływie 15 lat jego wykonywania i tylko, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego i nie zachodzi obawa, ze ponownie popełni podobne przestępstwo.[stan prawny: lipiec 2015]


 
Copyright: © 2006 -2015 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne