Prawo karne
www.karne.pl
 Menu Polecamy
  • pomoc prawnika
  • sprawy karne

  • szukaj:
SPRAWY KARNE

POKRZYWDZONY

Status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym przysługuje co do zasady każdemu, czyje dobra prawne zostały bezpośrednio naruszone (lub zagrożone) danym przestępstwem. Dotyczy to wiec zarówno osób fizycznych jak i prawnych, oraz niemających osobowości prawnej instytucji państwowych, samorządowych lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną na podstawie odrębnych przepisów. Status pokrzywdzonego może także otrzymać zakład ubezpieczeń, ale tylko w zakresie w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo (lub w jakiej jest zobowiązany do jej pokrycia)

W razie śmierci pokrzywdzonego, jego prawa mogą być wykonywane przez osoby najbliższe lub przez prokuratora, zaś za osobę nie będącą osobą fizyczną - uprawnienia pokrzywdzonego wykonuje uprawniony organ działający w imieniu takiej osoby (w szczególności dotyczy to wiec osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych).

Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo osoba ubezwłasnowolniona (całkowicie lub częściowo), jego uprawnienia wykonuje przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której stałą pieczą pozostaje pokrzywdzony. Faktyczny opiekun pokrzywdzonego może wykonywać także jego prawa jeżeli pokrzywdzony jest osobą nieporadną (w szczególności ze względu na wiek czy stan zdrowia).


[stan prawny: czerwiec 2016]


 Główne prawa i obowiązki pokrzywdzonego:  prawa i obowiązki pokrzywdzonego: Słowniczek podstawowych pojęć:  słowniczek prawniczyCopyright: © 2006 -2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne