Prawo karne
www.karne.pl
 Menu Polecamy
SPRAWY KARNE

Podstawowe pojęcia

oskarżyciel posiłkowy

Kodeks postępowania karnego wyróżnia dwie kategorie oskarżycieli posiłkowych:

a). Oskarżyciel posiłkowy uboczny - pokrzywdzony, który po wniesieniu aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego lub po objęciu przez niego ścigania w sprawie z oskarżenia prywatnego albo w postępowaniu przed sądem w sprawie o wykroczenie, składa oświadczenie, że chce popierać oskarżenie obok oskarżyciela publicznego i następnie popiera to oskarżenie przed sądem.

Warunki do bycia oskarżycielem posiłkowym:

  • oświadczenie pokrzywdzonego na piśmie lub do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54§1kpk);
  • złożenie w/w oświadczenia w terminie (po wniesieniu aktu oskarżenia, a przed rozpoczęciem przewodu sądowego na rozprawie głównej - art. 54§1kpk);
  • zastosowanie trybu niewyłączającego udziału oskarżyciela posiłkowego.

K.p.k. nie wymaga postanowienia sądu o dopuszczeniu oskarżyciela posiłkowego. Sąd wydaje jedynie postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału, jeżeli zaistnieją ustawowe przesłanki. Co ciekawe na to postanowienie sądu nie przysługuje zażalenie

b). Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny - pokrzywdzony, który wniósł akt oskarżenia w sprawie z oskarżenia publicznego zamiast prokuratora i popiera oskarżenie przed sądem. Procedura prowadząca do oskarżenia posiłkowego subsydiarnego jest dosyć skomplikowana. Aby pokrzywdzony mógł stać się oskarżycielem posiłkowym subsydiarnym potrzebne są dwa jego zażalenia, cztery negatywne decyzje prokuratorów różnych szczebli i jedno przychylne dla niego postanowienie sądu.

Dalsze ograniczenia:

  • posiłkowy akt oskarżenia sporządzony musi być przez adwokata (lub wyjątkowo przez radcę prawnego)
  • akt oskarżenia musi mieć pełną formę aktu oskarżenia w trybie zwyczajnym , nawet jeśli postępowanie sądowe toczyć się będzie w trybie uproszczonym.
  • sąd może ograniczyć liczbę oskarżycieli posiłkowych
  • obligatoryjne jest zbadanie przez sąd na posiedzeniu, czy nie zachodzi potrzeba umorzenia postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia lub ograniczenia liczby oskarżycieli posiłkowych (art.339§2kpk);
  • oskarżyciel posiłkowy subsydiarny ponosi koszty procesu w razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania.

Oskarżyciel posiłkowy (zarówno samoistny jak i subsydiarny) jest stroną w procesie, to znaczy może składać wnioski dowodowe, zadawać pytania osobom przesłuchiwanym, wypowiadać się, co do przeprowadzanych czynności, a także zaskarżyć niekorzystny dla niego wyrok.

 

oskarżyciel publiczny

Zasadniczo oskarżycielem publicznym przed wszystkimi sądami jest prokurator. Prymat prokuratora potwierdza też art. 32 ust. 1 ustawy o prokuraturze: prokurator wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed wszystkimi sądami i może on również wykonywać te czynności w sprawach wniesionych do sądu przez innych oskarżycieli.

Oskarżyciel publiczny jest stroną w postępowaniu, która nie reprezentuje swojego własnego interesu, a interes publiczny. Oskarżyciel publiczny ma również obowiązek zachowania obiektywizmu. Z racji interesu jaki reprezentuje i obiektywizmu, jaki musi zachować, oskarżyciel publiczny jest jedyną stroną czynną, która może wnosić środki odwoławcze na korzyść oskarżonego.
W sprawach o wykroczenia funkcję oskarżyciela publicznego pełni policja.


 Słowniczek podstawowych pojęć:  słowniczek prawniczy

Copyright: © 2006 -2014 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne