Prawo karne
www.karne.pl
 Menu Polecamy
SPRAWY KARNE

Podstawowe pojęcia

Oskarżyciel posiłkowy

Pokrzywdzony może także występować w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Wówczas, jeżeli akt oskarżenia przygotował oskarżyciel publiczny (np. prokurator), pokrzywdzony może występować przed sądem przyłączając się do oskarżyciela publicznego. Oświadczenie w tej sprawie można złożyć do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej.

Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego nie pozbawia uprawnień oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzony, który uprzednio nie korzystał z uprawnień oskarżyciela posiłkowego, może w terminie 14 dni od powiadomienia go o cofnięciu przez oskarżyciela publicznego aktu oskarżenia oświadczyć, że przystępuje do postępowania jako oskarżyciel posiłkowy. Jednakże w razie odstąpienia oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia nie może on ponownie przyłączyć się do postępowania.

Sąd może ograniczyć liczbę oskarżycieli posiłkowych występujących w sprawie, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Sąd orzeka, że oskarżyciel posiłkowy nie może brać udziału w postępowaniu, gdy bierze w nim już udział określona przez sąd liczba oskarżycieli.

Warto nadmienić także możliwość samodzielnego występowania oskarżyciela posiłkowego w sprawie jako tzw. oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego - będzie mogło mieć to miejsce, jeżeli prokurator dwukrotnie (za drugim razem po tym, jak sąd nakaże mu ponowne rozpatrzenie sprawy) umorzy postępowanie przygotowawcze. Wówczas pokrzywdzony, działając jako subsydiarny oskarżyciel posiłkowy może wnieść do sądu własny, tzw. subsydiarny akt oskarżenia, niezależnie od tego że dane przestępstwo jest co do zasady ścigane z oskarżenia publicznego.

Akt oskarżenia wniesiony przez pokrzywdzonego powinien być sporządzony i podpisany przez pełnomocnika.


[stan prawny: czerwiec 2016]

 

Oskarżyciel publiczny

Zasadniczo oskarżycielem publicznym przed wszystkimi sądami jest prokurator. Prymat prokuratora potwierdza też art. 32 ust. 1 ustawy o prokuraturze: prokurator wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed wszystkimi sądami i może on również wykonywać te czynności w sprawach wniesionych do sądu przez innych oskarżycieli.

Oskarżyciel publiczny jest stroną w postępowaniu, która nie reprezentuje swojego własnego interesu, a interes publiczny. Oskarżyciel publiczny ma również obowiązek zachowania obiektywizmu. Z racji interesu jaki reprezentuje i obiektywizmu, jaki musi zachować, oskarżyciel publiczny jest jedyną stroną czynną, która może wnosić środki odwoławcze na korzyść oskarżonego.
W sprawach o wykroczenia funkcję oskarżyciela publicznego pełni policja.

[stan prawny: czerwiec 2016]


 Słowniczek podstawowych pojęć:  słowniczek prawniczy

Copyright: © 2006 -2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne