Przepadek

Przepadek to jedna z instytucji prawa karnego która, poza samą karą, stosowana jest wobec osób uznanych za winne popełnienia przestępstwa. Jego celem nie jest represja, a jedynie przywrócenie stanu zgodnego z prawem, zgodnie z założeniem, że czerpanie korzyści z przestępstwa jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Przepadek może dotyczyć przedmiotów – pochodzących bezpośrednio z przestępstwa (np. sfałszowanych pieniędzy) czy wykorzystanych do jego popełnienia (łom i wytrychy, a czasem nawet samochód wykorzystany przez włamywacza). Innym rodzajem przepadku jest przepadek korzyści majątkowej, którą sprawca uzyskał w związku z popełnionym czynem zabronionym. Rozwiązanie to stosowane jest szeroko w przypadku oszustw i osób zaangażowanych w obrót narkotykami. Co ważne, ustalając wysokość korzyści, bierze się pod uwagę przychód, nie zaś dochód, tj. nie wlicza się kosztów uzyskania – na przykład dealer, który kupił 50 gram marihuany za 2 000 zł a następnie sprzedał je za 3 000 zł objęty będzie przepadkiem kwoty 3 000 zł (całość uzyskanego przychodu), nie zaś tylko 1 000 zł (to, co rzeczywiście zarobił). By skuteczniej stosować przepadek, przepisy przewidują możliwość objęcia nim nie tylko rzeczy należących do sprawcy, ale także wszystkich osób, na które przeniósł on swoje mienie (np. samochód kupiony partnerowi lub partnerce czy dom podarowany rodzicom). Często rodzi to konieczność szczegółowego wyjaśniania skąd pochodziły środki przeznaczone na zakup danego majątku.

Zmiana w kodeksie wykroczeń, dotycząca przywłaszczenia lub kradzieży

15 listopada 2018 r. weszła w życie kolejna zmiana art. 119 kodeksu wykroczeń, dotyczącego przywłaszczenia lub kradzieży. Ponownie zmieniono kwotę, stanowiącą granicę między wykroczeniem na przestępstwem. Obecnie jest to 500 zł.

Dotychczas (od 9 listopada 2013 r.) kwota ta była zmienna – stanowiła 1/4 minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że w 2018 r. przestępstwem była kradzież rzeczy wartej więcej niż 525 zł, w 2017 r. zaś – więcej niż 500 zł.

Zmiana ta wydawać się może mało znacząca, jednak w praktyce z całą pewnością przyczyni się do większej pewności i jednoznaczności przepisów. Warto przypomnieć, że w przypadku przestępstw kradzieży i przywłaszczenia (mającego charakter tzw. przestępstw przepołowionych), to od wartości przedmiotu czynności wykonawczej (a więc ukradzionej czy przywłaszczonej rzeczy) zależy kwalifikacja czynu jako przestępstwa lub wykroczenia. Ma to zaś zasadniczy wpływ na sytuację oskarżonego/obwinionego, nie tylko w zakresie grożącego wymiaru kary, ale też np. przedawnienia czy ewentualnej karalności w razie skazania.

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym weszła w życie rok temu. W jej ramach powołano Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Publiczna część rejestru zawiera informacje o niektórych kategoriach osób, które popełniły przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Informacje z tego rejestru dostępne są w internecie. Rejestr zawiera także część o dostępie ograniczonym – z informacjami w niej zawartymi mogą zapoznać się określone, wymienione w ustawie podmioty. Ustawa przewiduje także utworzenie przez Policję mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym – jest ona dostępna tutaj:
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/policyjna-mapa-zagrozen/26122,Policyjna-mapa-zagrozen-przestepstwami-na-tle-seksualnym.html