Prawo karne
www.karne.pl
 Menu Polecamy


SPRAWY KARNE

WYKONYWANIE ORZECZEŃ

Jak wskazano przy okazji omówienia charakteru postępowania wykonawczego - kara orzeczona przez Sąd za popełnione przestępstwo musi być wykonana w zgodzie z przepisami Kodeksu Karnego Wykonawczego. Można odnaleźć w nim przepisy ustanawiające szczegółowe warunki wykonywania kar.

GRZYWNA

W razie skazania na grzywnę, Śąd wzywa skazanego do jej uiszczenia w terminie 30 dni. Jeżeli termin ten upłynie, a grzywna nie zostanie uiszczona - ściąga się ją w drodze egzekucji. Jeżeli jednak grzywna nie przekracza 120 stawek dziennych a egzekucja tej kwoty jest lub może być bezskuteczna, Sąd może zamienić grzywnę na prace użyteczne społecznie (czas takiej pracy określa się w miesiącach, w wymiarze od 20 do 40 godzin w miesiącu).

Skazany może jednak nie wyrazić zgody na wykonywanie prac społecznie użytecznych lub jej wykonywanie przez niego może być, z różnych przyczyn, niemożliwe lub niecelowe). Wówczas Sąd może zamienić orzeczoną grzywnę na zastępczą karę pozbawienia wolności, gdzie jeden dzień pozbawienia wolności równoważny jest dwóm dziennym stawkom grzywny. Kara zastępcza nie może jednak przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności (ani górnej granicy zagrożenia karą pozbawienia wolności za popełnione przestępstwo).

Należy też pamiętać, że grzywna może być rozłożona na raty - jeżeli jej natychmiastowe wykonanie pociągałoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Grzywna może zostać rozłożona na raty na okres nie przekraczający 1 roku, a w szczególnych przypadkach - 3 lat. Na postanowienie w tej sprawie przysługuje zażalenie. W razie wystąpienia zaś niezależnych od skazanego okoliczności powodujących, że zapłacenie grzywny jest niemożliwe lub niecelowe, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Sąd może umorzyć orzeczoną karę grzywny - w części lub nawet w całości, zależnie od okoliczności.

Ograniczenie Wolności

Kara ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania w sobie społecznie pożądanych postaw - poczucia odpowiedzialności, potrzeby przestrzegania porządku prawnego.

Ograniczenie wolności może polegać na obowiązku wykonywania nieodpłatnych, kontrolowanych prac na cele społeczne przez określony czas, w określonym wymiarze godzin w miesiącu. Karę tę wykonuje się w miejscu stałego pobytu lub zatrudnienie skazanego, albo w niewielkiej odległości od tego miejsca. Konkretne miejsca, w których może być wykonywana nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne wyznacza wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Wykonywanie tej kary przez skazanego kontroluje kurator sądowy. To on, w ciągu 7 dni od momentu w którym zostanie mu przekazane orzeczenie sądu, wzywa skazanego do wykonania pracy i poucza go o prawach i obowiązkach. To kurator określa, po wysłuchaniu skazanego, rodzaj, miejsce i termin rozpoczęcia pracy.

Jeżeli jednak skazany nie stawi się na wezwanie kuratora lub nie podejmie pracy w wyznaczonym terminie (lub nie wyrazi na nią zgody), kurator skieruje do Sądu wniosek o orzeczenie kary zastępczej.

Pozbawienie Wolności

Karę pozbawienia wolności wykonuje się w różnego rodzaju zakładach karnych:
  1. Dla młodocianych,
  2. Dla odbywających karę po raz pierwszy,
  3. Dla recydywistów penitencjarnych,
  4. Dla odbywających karę aresztu wojskowego.
Zarazem, zakłady karne mogą różnić się stopniem zabezpieczenia, izolacji skazanych oraz wynikającymi z tego obowiązkami i uprawnieniami skazanych podczas poruszania się po zakładzie. Zakłady karne mogą być więc zorganizowane jako:
  1. Zakłady typu zamkniętego,
  2. Zakłady typu półotwartego,
  3. Zakłady typu otwartego.
Co do zasady, rodzaj zakładu karnego powinien zostać określony przez Sąd w wyroku. Zmiana rodzaju zakładu karnego może zostać orzeczona także przez Sąd penitencjarny. Karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym wykonują funkcjonariusze Służby Więziennej oraz pracownicy tego zakładu. Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd wzywa do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym, położonym najbliżej miejsca jego stałego pobytu, wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość. Od momentu stawienia się skazanego do odbycia kary liczy się czas jej wykonywania. Sąd może polecić doprowadzenie skazanego do aresztu śledczego bez wezwania a jeżeli skazany, mimo wezwania, nie stawił się w areszcie śledczym - Sąd poleca go doprowadzić. Kosztami doprowadzenia Sąd obciąża skazanego.

[stan prawny: lipiec 2015]


do góry  do góry


Copyright: © 2006 -2015 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne