Prawo karne
www.karne.pl
 Menu

SPRAWY KARNE

Zawieszenie wykonania kary

Nie każda kara pozbawienia wolności musi być wykonywana. Orzeczoną karę sąd może warunkowo zawiesić. Jest to oczywiście korzystne dla oskarżonego, co więcej - kara zawieszona szybciej zaciera się w rejestrze karnym niż wykonywana kara pozbawienia wolności. Można zawiesić karę pozbawienia wolności, jeżeli:

  1. Orzeczona kara nie przekracza ona jednego roku.
  2. Będzie to wystarczające dla spełnienia celów kary - w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Decydując o zawieszeniu kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby. Może on wynosić od roku do 3 lat (2 do 5 lat dla młodocianych sprawców), biegnie od uprawomocnienia się wyroku. W okresie próby sąd może nakazać skazanemu wykonywanie określonych obowiązków (np. oddać pod dozór kuratora). Z zasady sąd orzeka także obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody.

Zawieszenie kary nie oznacza, że na pewno nigdy nie zostanie ona wykonana. Sąd może zarządzić wykonanie kary w razie gdyby skazany naruszał porządek prawny w okresie próby (zwłaszcza gdy popełnił inne przestępstwo). Sąd zarządza wykonanie kary także wtedy, gdy skazany uchyla się od ciążących na nim obowiązków (np. naprawienia szkody). Zarządzenie można wydać w okresie próby oraz przez 6 miesięcy po jego zakończeniu.


[stan prawny: czerwiec 2016]


 Słowniczek podstawowych pojęć:  słowniczek prawniczy

   
Copyright: © 2006 -2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne