Prawo karne
www.karne.pl
 Menu

SPRAWY KARNE

Podstawowe pojęcia

Wyrok

Bardzo często postępowanie przygotowawcze kończy się aktem oskarżenia, a postępowanie sądowe - wyrokiem sądu. Podstawę do wydania wyroku może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy i wydawany jest po zamknięciu przewodu sądowego i naradzie sędziów orzekających w sprawie. Ogłoszenie wyroku sąd może jednak odroczyć na okres 14 dni.

Co do zasady występują wyroki skazujące i uniewinniające - stanowiące ostateczny rezultat przeprowadzonego postępowania.

Art. 413. § 1. Każdy wyrok powinien zawierać:

  1. oznaczenie sądu, który go wydał, oraz sędziów, ławników, oskarżycieli i protokolanta,
  2. datę oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania wyroku,
  3. imię, nazwisko oraz inne dane określające tożsamość oskarżonego,
  4. przytoczenie opisu i kwalifikacji prawnej czynu, którego popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu,
  5. rozstrzygnięcie sądu,
  6. wskazanie zastosowanych przepisów ustawy karnej.

§ 2. Wyrok skazujący powinien ponadto zawierać:

  1. dokładne określenie przypisanego oskarżonemu czynu oraz jego kwalifikację prawną,
  2. rozstrzygnięcia co do kary i środków karnych, środków kompensacyjnych i przepadku, a w razie potrzeby - co do zaliczenia na ich poczet rozstrzygnięcia co do kary i środków karnych, środków kompensacyjnych i przepadku, a w razie potrzeby - co do zaliczenia na ich poczet

[stan prawny: lipiec 2015]

   

do góry  do góry


Copyright: © 2006 -2015 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne