Prawo karne
www.karne.pl
 Menu


SPRAWY KARNE

Wnioski dowodowe

Sposób przeprowadzania dowodów w postępowaniu przed sądem zmieniał się w wyniku nowelizacji przepisów w ostatnich latach. W efekcie, reguły dowodowe dopuszczalne w postępowaniu sadowym mogą różnić się w zależności od różnych czynników. Poniżej opisany został jedynie aktualny stan prawny, w razie wątpliwości w konkretnej sprawie zawsze warto nawiązać kontakt z profesjonalnym pełnomocnikiem / obrońcą.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów procedury karnej, sąd przeprowadza dowody na wniosek stron lub z urzędu. Będąc stroną postępowania, w zależności od przyjętej taktyki - być może warto będzie wykazać się aktywnością w postępowaniu dowodowym.

Dowodzeniu nie podlegają fakty powszechnie znane, lub znane sądowi z urzędu.

W treści wniosku dowodowego należy podać oznaczenie dowodu (np. imię i nazwisko świadka) oraz okoliczności, które mają być dzięki temu udowodnione. Wniosek oddala się jeżeli:

  1. Przeprowadzenie danego dowodu jest niedopuszczalne (np. nie wolno przesłuchiwać duchownego na okoliczności faktów, o których dowiedział się w trakcie spowiedzi).
  2. Okoliczność, która ma zostać udowodniona nie ma znaczenia dla sprawy, lub została już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskującego.
  3. Dowód jest nieprzydatny dla stwierdzenia danej okoliczności.
  4. Dowodu nie da się przeprowadzić.
  5. Wniosek w oczywisty sposób zmierza do przedłużenia postępowania.

Nie można jednak oddalić wniosku tylko dlatego, że inne dowody wykazywały przeciwność tego, co ma zostać udowodnione.

Należy podkreślić, że wnioski dowodowe mogą być składane przez strony postępowania karnego, a więc - w postępowaniu przygotowawczym: podejrzanego i pokrzywdzonego, a w toku postępowania sądowego: oskarżonego i oskarżyciela (również za pośrednictwem pełnomocników / obrońców).

[stan prawny: czerwiec 2016]


Dowody w sprawach karnych: wnioski dowodowe

Copyright: © 2006 -2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne