Prawo karne
www.karne.pl
 Menu


SPRAWY KARNE

Wnioski dowodowe

W świetle aktualnie obowiązującej procedury karnej to strony, a nie Sąd, przeprowadzają dowody na sądowym etapie postępowania. Oskarżony, podobnie jak oskarżyciel, mają więc prawo zgłaszania wniosków dowodowych i przeprowadzania dowodów zmierzających do poparcia oskarżenia lub obrony przed nim. Jedynie w wyjątkowych okolicznościach dowód zostanie przeprowadzony przez Sąd z urzędu.

Zgłaszając wniosek dowodowy w postępowaniu karnym należy pamiętać, aby zawrzeć w nim oznaczenie dowodu (określając, że mają to być np. zeznania świadka) oraz okoliczności, które mają być z jego pomocą udowodnione (np. fakt przebywania oskarżonego w danym miejscu i czasie).

Wniosek dowodowy zostanie jednak oddalony jeżeli:

  1. Przeprowadzenie wnioskowanego dowodu jest niedopuszczalne (np. ze względu na zakaz przesłuchania duchownego co do okoliczności których dowiedział się przy spowiedzi).
  2. Okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla sprawy.
  3. Okoliczność, która ma być udowodniona, została już udowodniona zgodnie z twierdzeniami wnioskodawcy.
  4. Dowód jest nieprzydatny dla stwierdzenia danej okoliczności.
  5. Dowodu nie da się przeprowadzić.
  6. Wniosek dowodowy w oczywisty sposób zmierza do przedłużenia postępowania.

Nie można jednak oddalić wniosku dowodowego na takiej podstawie, że wcześniejsze dowody wykazały przeciwność tego, co twierdzi wnioskodawca.

Należy podkreślić, że wnioski dowodowy mogą być składane przez strony postępowania karnego - a więc w toku postępowania przygotowawczego: podejrzany i pokrzywdzony (również za pośrednictwem i z pomocą pełnomocników czy obrońców), a w postępowaniu sądowym: oskarżyciel i oskarżony.

[stan prawny: lipiec 2015]


Dowody w sprawach karnych: wnioski dowodowe

Copyright: © 2006 -2015 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne