Prawo karne
www.karne.pl
 MenuSPRAWY KARNE

Warunkowe umorzenie postępowania

Polski kodeks karny przewiduje sytuację, w której sąd stwierdzi winę oskarżonego, nie zastosuje wobec niego jednak kary, lecz postępowanie warunkowo umorzy. Osoba, wobec której warunkowo umorzono postępowania jest więc w świetle prawa osobą niekaraną Wniosek taki dopuszczalny jest wówczas, gdy zachodzą przesłanki z art. 66 KK, to znaczy:

  1. społeczna szkodliwość czynu i wina nie są znaczne
  2. nie budzą wątpliwości okoliczności popełnienia czynu
  3. czyn sprawcy nie jest zagrożony karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności
  4. sprawca nie był karany za przestępstwo umyślne
  5. istnieje uzasadnione przypuszczenie, że oskarżony mimo warunkowego umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni nowego przestępstwa.

Warunkowe umorzenie postępowania następuje okres próby, który wynosi od roku do lat 2. W okresie próby sąd może przykładowo oddać sprawcę pod dozór kuratora czy osoby godnej zaufania, jak również orzec świadczenie pieniężne czy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do lat 2.

Można także umorzyć warunkowo postępowanie o przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności, pod warunkiem, iż sprawca pojedna się z pokrzywdzonym i naprawi wyrządzoną mu szkodę.
Sąd nie musi przeprowadzać rozprawy, ażeby postępowanie warunkowo umorzyć - może uczynić to na posiedzeniu.

Jeżeli sprawca w okresie próby popełni przestępstwo umyślne za które zostanie prawomocnie skazany sąd obligatoryjnie podejmie postępowanie karne. Sąd może przykładowo podjąć postępowanie karne, jeśli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, czy uchyla się od dozoru.
Jeżeli okres próby upłynie pomyślnie, warunkowe umorzenie postępowania wymazuje się z krajowego rejestru karnego pół roku po zakończeniu okresu próby.


 Słowniczek podstawowych pojęć:  słowniczek prawniczy

Copyright: © 2006 -2014 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne