Prawo karne
www.karne.pl
 Menu Polecamy


SPRAWY KARNE

POSTĘPOWANIE SĄDOWE:

Po zakończeniu czynności postępowania przygotowawczego, w zależności od jego wyników, sprawa może zostać skierowana do sądu. Od tego momentu można mówić o sądowym etapie postępowania karnego - teraz to sąd, a nie prokurator czy policja, jest "gospodarzem" postępowania.

AKT OSKARŻENIA

Jeżeli czynności postępowania przygotowawczego wskazują, że podejrzany popełnił przestępstwo, może zostać skierowany do sądu akt oskarżenia. Co do zasady powinno to nastąpić w ciągu 14 dni (7 dni jeżeli podejrzany jest tymczasowo aresztowany) od daty zakończenia śledztwa lub dochodzenia w sprawie.

Art. 331. § 1. W ciągu 14 dni od daty zamknięcia śledztwa albo od otrzymania aktu oskarżenia sporządzonego przez Policję w dochodzeniu, prokurator sporządza akt oskarżenia lub zatwierdza akt oskarżenia sporządzony przez Policję w dochodzeniu i wnosi go do sądu albo sam wydaje postanowienie o umorzeniu, o zawieszeniu albo o uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia.

Akt oskarżenia powinien zawierać dane oskarżonego, dokładne określenie czynu, jaki mu się zarzuca wraz ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz jego skutki (zwłaszcza jeżeli w skutek czynu powstała szkoda). Do aktu oskarżenia należy także załączyć wykaz dowodów, o których przeprowadzenie wnosi oskarżyciel.

Art. 332. § 1. Akt oskarżenia powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie, dane o zastosowaniu środka zapobiegawczego oraz zabezpieczenia majątkowego,
  2. dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości powstałej szkody,
  3. wskazanie, że czyn został popełniony w warunkach wymienionych w art. 64 lub art. 65 Kodeksu karnego albo art. 37 § 1 Kodeksu karnego skarbowego,
  4. wskazanie przepisów ustawy karnej, pod które zarzucany czyn podpada,
  5. wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy i trybu postępowania,
  6. informację o złożeniu przez pokrzywdzonego wniosku, o którym mowa w art. 59a Kodeksu karnego.

Art. 333. § 1. Akt oskarżenia powinien także zawierać wykaz dowodów, o których przeprowadzenie podczas rozprawy głównej oskarżyciel wnosi, wraz z określeniem dla każdego dowodu, jakie okoliczności mają być udowodnione, a w razie potrzeby także wraz ze wskazaniem sposobu i kolejności przeprowadzenia dowodów. Wykaz powinien być usystematyzowany według rodzajów czynności dowodowych, w szczególności zawierać odrębne listy:

  1. osób, których wezwania na rozprawę oskarżyciel żąda,
  2. dokumentów, których odczytania, odtworzenia bądź ujawnienia domaga się oskarżyciel,
  3. dowodów rzeczowych, podlegających oględzinom.

ROZPRAWA

Po wpłynięciu do sądu aktu oskarżenia, sąd wyznacza termin rozprawy, na której przedstawiane są dowody w sprawie. Rozprawa jest co do zasady jawna (wyjątki od tej zasady są określone w rozdziale 42 Kodeksu Postępowania Karnego) i odbywa się ustnie. Na początku odczytywany jest akt oskarżenia i przedstawiane są dowody na jego poparcie - przesłuchiwaniu są świadkowie, prezentowane są opinie biegłych. Oskarżonemu zaś i jego obrońcy zawsze przysługuje ostatnie słowo.

Wybrane przepisy:

Art. 365. Rozprawa odbywa się ustnie.

Art. 367. § 1. Przewodniczący umożliwia stronom wypowiedzenie się co do każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu.
§ 2. Jeżeli w jakiejkolwiek kwestii jedna ze stron zabiera głos, prawo głosu przysługuje również wszystkim innym stronom. Obrońcy oskarżonego i oskarżonemu przysługuje głos ostatni.

Art. 379. § 1. Gdy sąd wchodzi na salę lub ją opuszcza, wszyscy obecni wstają.
§ 2. Wstaje również każda osoba, do której sąd się zwraca lub która do sądu przemawia, chyba że przewodniczący zwolni ją od tego obowiązku.

Art. 381. § 1. Rozprawę główną rozpoczyna wywołanie sprawy. Następnie przewodniczący sprawdza, czy wszyscy wezwani stawili się oraz czy nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy.

Art. 384. § 1. Po sprawdzeniu obecności przewodniczący zarządza opuszczenie sali rozpraw przez świadków. Biegli pozostają na sali, jeżeli przewodniczący nie zarządzi inaczej.
§ 2. Pokrzywdzony ma prawo wziąć udział w rozprawie, jeżeli się stawi, i pozostać na sali, choćby miał składać zeznania jako świadek. W tym wypadku sąd przesłuchuje go w pierwszej kolejności.

WYROK i APELACJA

Na koniec tego etapu postępowania sąd dokonuje oceny przedstawionego materiału dowodowego z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego, a następnie wydaje wyrok.

Art. 410. Podstawę wyroku może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej.

Od niekorzystnego wyroku oczywiście można i warto składać apelację do sądu wyższej instancji (będzie to sąd okręgowy lub sąd apelacyjny - w zależności od tego czy w pierwszej instancji orzekał odpowiednio: sąd rejonowy czy sąd okręgowy). Apelację należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku sądu pierwszej instancji wraz z uzasadnieniem.

Sąd odwoławczy prowadzi jednak postępowanie w ograniczonym zakresie - bada czy istnieją w danej sprawie określone w Kodeksie podstawy do uchylenia lub zmiany wyroku sądu pierwszej instancji.

Art. 444. § 1. Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, a pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie wydanego na posiedzeniu przysługuje apelacja, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 445. § 1. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem.

[Stan prawny: lipiec 2015r.]

 Postępowanie wykonawcze:  Postępowanie wykonawcze


do góry  do góry


Copyright: © 2006 -2014 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne