Prawo karne
www.karne.pl
 Menu Polecamy


SPRAWY KARNE

POSTĘPOWANIE SĄDOWE:

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego, w zależności od jego wyniku, sprawa może zostać skierowana do sądu. Od tego momentu będzie mowa o sądowym etapie postępowania karnego - teraz to sąd, a nie prokurator czy policja, jest "gospodarzem" postępowania. Stronami zaś są oskarżyciel i oskarżony.

AKT OSKARŻENIA

Jeżeli czynności postępowania przygotowawczego wskazują, że podejrzany popełnił przestępstwo, do sadu może zostać skierowany akt oskarżenia. Co do zasady powinno nastąpić do w ciągu 14 dni od daty zamknięcia postępowania przygotowawczego w sprawie.

Art. 331 §1 k.p.k.:

W ciągu 14 dni od daty zamknięcia śledztwa albo od otrzymania aktu oskarżenia sporządzonego przez Policję w dochodzeniu, prokurator sporządza akt oskarżenia lub zatwierdza akt oskarżenia sporządzony przez Policję w dochodzeniu i wnosi do sądu albo sam wydaje postanowienie o umorzeniu, o zawieszeniu albo o uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia.

Akt oskarżenia powinien zawierać dane oskarżonego, dokładne określenie czynu jaki mu się zarzuca (ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności popełnienia czynu oraz jego skutków - zwłaszcza jeśli w skutek czynu powstała szkoda). Do aktu oskarżenia należy tez dołączyć uzasadnienie, przytaczające fakty i dowody na których oskarżenie się opiera (uzasadnienie nie jest konieczne, jeżeli w sprawie prowadzono "jedynie" dochodzenie a nie śledztwo). Alt oskarżenia powinien też wymieniać listę osób, których wezwania żąda oskarżyciel oraz dowodów, których przeprowadzenia się domaga.

Art. 332 §1 k.p.k:

Akt oskarżenia powinien zawierać:

  1. Imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie, dane o zastosowaniu środka zapobiegawczego oraz zabezpieczenia majątkowego,
  2. Dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości powstałej szkody,
  3. Wskazanie, że czyn został popełniony w warunkach wymienionych w art. 64 lub art. 65 Kodeksu karnego albo art. 37 §1 Kodeksu karnego skarbowego,
  4. Wskazanie przepisów ustawy karnej, pod które zarzucany czyn podpada,
  5. Wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

[stan prawny: kwiecień 2016]

ROZPRAWA

Po wpłynięciu do sądu aktu oskarżenia, sąd co do zasady wyznacza termin rozprawy, na której przeprowadzane będą dowody. Niekiedy - zwłaszcza w wypadku poważniejszych i bardziej skomplikowanych spraw - może być konieczne wyznaczenie najpierw posiedzenia "organizacyjnego", na którym sąd wraz ze stronami wstępnie zaplanuje kolejność i organizację czynności procesowych.

Rozprawa jest co do zasady jawna (wyjątki określone są w rozdziale 43 Kodeksu postępowania karnego) i odbywa się ustnie. Na początku odczytywany jest akt oskarżenia i przeprowadzane są dowody na jego poparcie - przesłuchiwani są świadkowie, prezentowane są opinie biegłych. Oskarżonemu i jego obrońcy przysługuje zaś zawsze ostatnie słowo.

Skład sądu może być różny m.in. w zależności od instancji sądu i charakteru sprawy. Może obejmować np. jednego sędziego zawodowego, sędziego i ławników, lub też kilku sędziów zawodowych.

Wybrane przepisy k.p.k.:

Art. 365 Rozprawa odbywa się ustnie

Art. 366

§1 Przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem, bacząc, aby zostały wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności sprawy.

Art. 367

§1 przewodniczący umożliwia stronom wypowiedzenie się co do każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu.

§2 jeżeli w jakiejkolwiek kwestii jedna ze stron zabiera głos, prawo głosu przysługuje również wszystkim innym stronom. Obrońcy oskarżonego i oskarżonemu przysługuje głos ostatni.

Art. 379

§1 gdy sąd wchodzi na salę lub ją opuszcza wszyscy obecni wstają.

§2 wstaje również osoba, do której sąd się zwraca lub która do sadu przemawia, chyba, ze przewodniczący zwolni ją z tego obowiązku.

Art. 381 Rozprawę główną rozpoczyna wywołanie sprawy. Następnie przewodniczący sprawdza, czy wszyscy wezwani stawili się oraz czy nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy.

[stan prawny: kwiecień 2016]

WYROK i APELACJA

Na koniec sądowego etapu postępowania sąd dokonuje oceny przeprowadzonych dowodów z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego, a następnie wydaje wyrok.

Art. 7 k.p.k. Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

Art. 410 k.p.k. Podstawę wyroku może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej.

Od niekorzystnego wyroku sądu oczywiście można i warto składać apelację do sądu wyższej instancji (będzie to sąd okręgowy lub sąd apelacyjny - w zależności od tego, czy w pierwszej instancji orzekał sąd rejonowy czy sąd okręgowy). Apelację należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku sadu pierwszej instancji wraz z uzasadnieniem. Co ważne, o uzasadnienie wyroku należy wystąpić z pisemnym wnioskiem (w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyroku).

Apelacja od wyroku sądu okręgowego musi być sporządzona przez obrońcę lub pełnomocnika (lub przez prokuratora).

Art. 444 k.p.k. §1 od wyroku sadu pierwszej instancji stronom, a pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie wydanego na posiedzeniu, przysługuje apelacja.

Art. 445 k.p.k. §1 termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku wraz z uzasadnieniem

[stan prawny: kwiecień 2016]


 Postępowanie wykonawcze:  Postępowanie wykonawcze


do góry  do góry


Copyright: © 2006 -2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne