Prawo karne
www.karne.pl
 Menu Polecamy
SPRAWY KARNE

Postępowanie przygotowawcze:

Pierwszym etapem postępowania karnego jest postępowanie przygotowawcze, które obejmuje co do zasady wszystkie czynności zanim sprawa trafi do sądu.

Celem postępowania przygotowawczego jest:

  1. ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo,
  2. wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy,
  3. zebranie danych o sprawcy (wiek, stosunki rodzinne i majątkowe, wykształcenie, zawód i źródła dochodu oraz dane o jego karalności) oraz w razie potrzeby, a w szczególności gdy niezbędne jest ustalenie danych co do właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego sposobu życia sprawcy zarządza się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego lub inny podmiot uprawniony, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach przez Policję,
  4. wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody,
  5. zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu tak, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło na pierwszej rozprawie głównej.
 W postępowaniu przygotowawczym należy dążyć także do wyjaśnienia okoliczności, które sprzyjały popełnieniu czynu.
 Postępowanie przygotowawcze prowadzi lub nadzoruje prokurator, a w określonym zakresie prowadzi je Policja. W pewnych wypadkach ustawie uprawnienia Policji przysługują innym organom (np. ABW, CBA itd.). Określone czynności w postępowaniu przygotowawczym przeprowadza sąd.
 W postępowaniu przygotowawczym występują pokrzywdzony i podejrzany. Są oni nazywani stronami. W wypadkach wskazanych w ustawie określone uprawnienia przysługują również osobom nie będącym stronami (np. osobie podejrzanej, zatrzymanemu, gdy nie jest jeszcze podejrzanym, świadkowi, osobie, u której dokonuje się przeszukania, o ile nie jest podejrzanym itd. W czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym prokuratorowi przysługują prawa strony.
 Przed pierwszym przesłuchaniem należy pouczyć podejrzanego o jego uprawnieniach: do składania wyjaśnień, do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania, do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, do korzystania z pomocy obrońcy, do końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania, jak również o prawie do posiadania obrońcy, oraz o innych obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w art. 74, 75, 138 i 139 Kodeksu postępowania karnego. Pouczenie to należy wręczyć podejrzanemu na piśmie; podejrzany otrzymanie pouczenia potwierdza podpisem.
 Na żądanie podejrzanego należy przesłuchać go z udziałem ustanowionego obrońcy. Niestawiennictwo obrońcy nie tamuje przesłuchania.

Postępowanie sądowe:  Postępowanie sądowe

 


do góry  do góry


Copyright: © 2006 -2014 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
do góry | strona główna: prawo karne