Dopalacze

21 sierpnia 2018 istotnie zmieniły się przepisy dotyczące nowych substancji psychoaktywnych, powszechnie znanych jako dopalacze. Przegłosowana przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje, iż za posiadanie znacznej ilości dopalaczy grozi odpowiedzialność karna do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku posiadania nieznacznej ilości na własny użytek oraz niskiej szkodliwości społecznej czynu, prokurator może umorzyć postępowanie. Ustawodawca zaostrzył także maksymalny wymiar kary za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości dopalaczy, teraz jest to czyn zagrożony pozbawieniem wolności do lat 12.
Nowelizacja zobowiązuje ponadto m.in. szpitale czy przychodnie do zgłaszania przypadków zatruć dopalaczami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na podstawie zebranych informacji, Główny Inspektor Sanitarny raz w roku wyda raport przedstawiający skalę problemu.
Wobec przyrównania dopalaczy do narkotyków, wprowadzono takie same rozwiązania w zakresie dotyczącym leczenia osób uzależnionych. Jeśli osobie takiej zostanie zarzucone przestępstwo zagrożone do 5 lat pozbawienie wolności, pozostające w związku z używaniem dopalaczy, a podda się ona leczeniu, rehabilitacji lub udziałowi w specjalnym programie edukacyjno-profilaktycznym, prokurator może zawiesić postępowanie do zakończenia leczenia. W przypadku skazania zaś osoby uzależnionej na karę pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem, sąd zobowiązuje skazanego do poddania się leczeniu lub rehabilitacji oraz oddaje go pod dozór wyznaczonej osoby, instytucji lub stowarzyszenia.
Istotną zmianą jest również wprowadzenie przepisu ustanawiającego, iż od daty wejścia w życie omawianej nowelizacji to Minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia, będzie odpowiedzialny za prowadzenie listy substancji zabronionych, tak narkotyków jak i dopalaczy. W efekcie wykaz taki będzie można o wiele sprawniej i szybciej aktualizować.